Statut Fundacji:
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Uśmiech Puchatka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Klaudie Wnuk i Dawida Adamskiego
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Kunecką w kancelarii notarialnej w Lublinie ul. Lipowa 17/42 w dniu 09.02.2016r działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w pomocy dzieciom chorym i potrzebującym oraz w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju pomocy dzieciom.
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: pomoc oświatowa, kulturalna, pomoc w leczeniu , propagowanie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.